در مطالعه ای با ۵۸۸ بیماری که از میگرن رنج می برند، مشخص شد افرادی که نشانگان بیشتری از اضطراب و افسردگی دارند، درد های میگرنی بیشتر احساس می کنند. همچنین در مطالعه میگرن مشخص شد کیفیت پایین خواب به تنهایی پیش بینی کننده افسردگی های شدید و نشانگان اضطراب می باشد.

محققان متوجه شدند فاکتور هایی مانند فشار های عاطفی و سر درد های مکرر از طریق یک مکانیسم پاتوفیزیولوژی بر روی هم تاثیر می گذارند. به عنوان مثال پاسخ عاطفی پتانسیل تغییر احساس درد در شاهراه های سیگنال های مغزی را دارد.

دکتر چی یانگ نویسنده مقاله و محقق دپارتمان نورولوژی بیمارستان دفاعی تایوان معتقد است: این یافته ها نشان می دهد که درمان پزشکی برای کاهش میگرن معمولا منجر به کاهش افسردگی و اضطراب در بیماران میگرنی می شود.

منبع: .science daily