اجبار به تکرار

اجبار به تکرار همان جایی ست که اشتیاق نیست.   اجبار به تکرار یک مشکل، علاوه بر اینکه به صورت رنجی مکرر در آگاهی خود را نشان می‌دهد، آورده‌ای برای ضمیر ناآگاه ما به ارمغان می‌آورد. بی‌شک آن انرژی نهفته در محتوای پس‌رانده، تلألؤیی در آگاهی دارد که در قالب نشانه خود...